Regulamin

Regulamin www.shukach.com (Szukacz)

 Redakcja 04.01.2014


1. Ogólne zasady

1.1. Projekt www.shukach.com (dalej „Szukacz") to igrzyskowy projekt. Głównym celem którego jest zainteresowanie do wyszukiwania, tworzenia skrzynek i skarbów, tworzenia i przechodzenia questów, zwiedzania interesujących miejsc, do poznania otaczającej nas przyrody i świata, popularyzacja aktywnego odpoczynku, zdrowego sposobu życia, a także turyzmu. W tłumaczeniu z języka ukraińskiego wyraz “шукач” oznacza “wyszukiwacz”, co w pełni odzwierciedla cele i zadania tego projektu. Na stronie internetowej przedstawione są poszczególne rozdziały poświęcone różnym tematom i każdy z uczestników znajdzie tu coś dla siebie: bank atrakcji, skarby, skrzynki, questy, podróże, spotkania itd. Wyżej wymienione kierunki działalności nie są wyczerpującymi.

1.2. Dla sterowania pracą projektu jego kierownik ma prawo do powoływania asystentów z grona najbardziej doświadczonych uczestników (moderatorów). Funkcjonalne obowiązki asystentów są określane przez kierownika projektu w formie ustnej. Kierownik projektu i jego współpracownicy tworzą «Аdministrację».

1.3. "Szukacz" jest otwarty dla wszystkich chętnych, czyli dołączyć się do niego może każdy, kto podtrzymuje jego cele i działa zgodnie z zasadami. Rejestracja osoby na stronie www.shukach.com lub wykorzystanie publikowanych informacji, oznacza to, że osoba zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz wyraziła zgodę na jego przestrzeganie. Administracja projektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dla życia, zdrowia lub majątku osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych i korzystających z zawartej informacji na stronie. Po rejestracji na stronie www.shukach.com osoba otrzymuje status „zarejestrowanego uczestnika” (dalej - "Uczestnik").

1.4. Ogólna odpowiedzialność za prawdziwość informacji publikowanych przez uczestników na tej stronie spoczywa na osobie, która publikuje daną informację. Informacja na strona powinna być określona w formie współrzędnych geograficznych: stopnie i minuty z dziesiętnymi  (nr mm.mmm "). Datum (format) WGS-84. Po opublikowaniu foto-wideo materiałów oraz opisów tekstowych, Uczestnicy muszą ściśle przestrzegać zasad prawa autorskiego. W razie jeśli Uczestnik nie jest autorem foto lub wideo materiałów oraz opisów tekstowych, umieszczając je na stronieе www.shukach.com, obowiązuje się określenie źródła, z których te materiały zostały pobrane, a także podanie ich autora. Uczestnik uzyskuje materiały wyłącznie w sposób legalny. Publikacja na stronie internetowej www.shukach.com foto lub wideo materiałów oraz opisów tekstowych bez podpisywania  źródeł ich uzyskania oznacza, że ​​uczestnik, który opublikował te materiały, potwierdza, że ​​on jest ich autorem. Publikując na stronie www.shukach.com te materiały, Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie wszelkich praw do dalszego wykorzystania materiałów administracji projektu "Szukacz" według własnego uznania.

1.5. Ponieważ "Szukacz" jest projektem międzynarodowym, opisy mogą być przygotowane w języku ojczystym Uczestnika, jeśli język ten jest wymieniony na stronie. Uczestnikwyraża zgodę na przetłumaczenie opisu na inne języki i publikację tłumaczeń bez uprzedniego zawiadomienia. Przygotowując opisy, wszyscy uczestnicy muszą zadbać o to, by ich teksty były zgodne z normami wybranego przez nich języka literackiego, oraz unikać używania wulgaryzmów. Tłumaczenia opisu na inny język, oraz jego publikacji może się podjąć każdy Uczestnik, zachowując zasady języka literackiego, na który dokonuje tłumaczenia.

1.6. Wszystkie opisy są wstępnie moderowane (sprawdzane). Każda edycja opisu przez autora jest także moderowana.

1.7. O wszystkich zagrożeniach i / lub gdy jest wymagany specjalny sprzęt, autor musi poinformować Uczestników w opisie poszukiwanego obiektu poprzez automatyczne atrybuty.

1.8. Administracja projektu "Szukacz" zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu bez zawiadamiania Uczestników. Informacje na temat zmian w niniejszym Regulaminie są publikowane w dziale «Aktualności» na stronie www.shukach.com. Uczestnicy są zobowiązani do śledzenia tych zmian samodzielnie, a następnie do ich przestrzegania podczas udziału w projekcie. Administracja ma również prawo do dokonywania zmian w opisach Uczestników, także w zdjęciach, filmach, tekstach, itp. oraz ich usunięcia, jeżeli naruszają one prawo Ukrainy i ustalenia niniejszego Regulaminu.

1.9.   W ramach projektu "Szukacz" jest zabronione:

- Publikowanie materiałów, które zawierają nawoływanie do obalenia porządku konstytucyjnego Ukrainy i innych państw, podżegają do nienawiści rasowej, etnicznej lub innej;

- Publikowanie materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym;

- Publikowanie materiałów zawierających informacje o ograniczonym dostępie;

- Prowadzenie wszelkiej działalności politycznej, w tym reklamy politycznej;

- Używanie przekleństw, oraz niekulturalne wyrażanie się wobec Administracji i Uczestników projektu;

- Tworzenie zadań, do których wykonania Uczestnicy muszą odwiedzić teren, gdzie wstęp jest wzbroniony. Wyjątkiem są miejsca, gdzie wstęp jest możliwy w składzie wycieczki lub ze specjalnym zezwoleniem, które może otrzymać każdy z Uczestników;

- Tworzenie zadań o zasadach i warunkach niemożliwych do wykonania, oraz których wykonywanie spowoduje zagrożenie dla życia, zdrowia lub majątku Uczestników;

- Tworzenie zadań, których realizacja jest sprzeczna z prawem państwa, na terytorium którego proponuje się wykonywanie tego zadania;

- Używanie tekstów, zdjęć i filmów uzyskanych nielegalnie lub z naruszeniem praw autorskich;

- Umieszczenie we wpisach wizyt (np. znalezień) cudzych zdjęć i materiałów filmowych, przekazując je jako własne;

- Niszczenie obiektów poszukiwań lub ich części;

- Podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do nieuzasadnionego wzrostu lub spadku wskaźników statystycznych zarówno samego Uczestnika, a także innych Uczestników;

- Przeprowadzanie dowolnej reklamy towarów i usług bez wcześniejszej zgody kierownictwa projektu "Szukacz".

Szczególne ograniczenia związane z konkretnymi obiektami poszukiwań, można znaleźć w odpowiednich rozdziałach Regulaminu.

1.10. Wobec osób naruszających Regulamin mogą być zastosowane następujące kary:

- Ostrzeżenie;

- Całkowite lub częściowe anulowanie punktów;

- Pozbawienie prawa do przyznawania nagrody w bieżącym sezonie, bez względu na osiągnięty wynik;

- Zablokowanie konta Uczestnika na okres do 1 miesiąca;

- Usunięcie konta Uczestnika.

Decyzję o stosowaniu kary wobec Uczestnika podejmuje kierownik projektu.

2. Достопримечательности.    Раздел фотоигры, в котором одни Участники размещают информацию об интересных, на их взгляд, культурных, исторических, природных местах и архитектурных сооружениях, а другие находят (посещают) их и оставляют на сайте свои отчеты с фотографиями, подтверждающими посещение.

2.1. При оформлении достопримечательной точки на сайте автор должен указать ее координаты и присвоить ей теги. Если достопримечательность, которую предлагает посетить автор, состоит из нескольких точек, он должен перечислить их в описании и указать все их координаты. К описанию необходимо добавить свои авторские или созданные в соавторстве фотографии ко всем указанным координатам. Одна из фотографий должна быть сделана в точке, которая расположена не дальше чем на 200 метров от самой достопримечательности.

2.2. При оформлении достопримечательной точки не допускается:
- Размещение на сайте информации без описания или фотографий;
- Объединение в один материал объектов, не имеющих прямого отношения друг к другу или не представляющих собой единого логического целого.

2.3. В оформлении точки достопримечательности ценится умение собрать из разных источников объективную информацию и объединить ее в одной статье.

2.4. Достопримечательность считается посещенной и зачтенной после размещения на сайте письменного отчета с авторскими или созданными в соавторстве фотографиями. Одна из фотографий должна быть сделана в точке, которая расположена не дальше чем на 200 метров от самой достопримечательности. Рекомендуется размещать эту фотографию первой в своем отчете. После добавления письменного отчета с фотографиями Участник получит зачет, который автоматически отобразится в его профиле. Альтернативное описание достопримечательности можно вставлять только в отчет. Для письменного отчета можно пользоваться автоматическими сокращениями (атрибутами). В отчете достаточно только одной фотографии, даже если достопримечательная точка состоит из нескольких точек координат. Администрация сайта может отменить (удалить) зачет, если нет фотографий или письменного отчета.

2.5. В разделе «Достопримечательности» запрещается:

-  Дублировать точку достопримечательности, которая уже существует на сайте.

-  При оформлении достопримечательности размещать чужие фотографии, не разместив свои.

3. Точки.       Раздел, в котором участники размещают информацию о достопримечательностях, на которых сами не были, но этой информацией хотят поделиться с другими участниками.  

3.1. При оформлении точки на сайте автор должен указать ее координаты (разрешается примерные) и присвоить ей теги. Если достопримечательность состоит из нескольких объектов, автор перечисляет их в описании. К описанию можно добавить фотографии (если есть). 

3.2. Участник, который посетил точку, может разместить авторские или созданные в соавторстве фотографии и на основании материала точки создать в разделе «достопримечательности» новую точку достопримечательности. После оформления новой  достопримечательности «точка» удаляется администрацией сайта.

4. Тайники (кеш).    

Раздел, в котором одни Участники создают (прячут) тайники, а другие их ищут при помощи GPS-навигатора. Тайник шукачей – хранилище с блокнотом для отметки, неизвестное другим.

4.1. Типы тайников: «Простой тайник», «Сложный тайник».

4.1.1. Простой тайник. GPS-координаты приведут Участника точно к месту закладки тайника. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании.

4.1.2. Сложный тайник. GPS-координаты закладки тайника неизвестны, для их получения надо решить задачу, поставленную автором. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании. Координаты в заголовке страницы тайника должны указывать в примерный район поиска. 

4.2. Атрибуты кеша: исторический, подводный, логический, экстремальный, пошаговый, черепашка-путешественница, Х (икс) путешественник. Читать полный текст …

4.3. Атрибуты поиска: шифр, формула, Garmin Chirp, загадка, QR-код, видео, sms, телефонный звонок. Читать полный текст …

4.4. На странице тайника автором должен быть выбран подходящий атрибут-особенность. Участник должен понимать, что он ищет, и какой вид имеет тайник.

4.5. После посещения тайник должен быть помещен на прежнее место и хорошо замаскирован.

4.6. Для зачета нахождения тайника Участник должен отметиться в блокноте тайника, и на странице сайта разместить авторские или созданные в соавторстве фотографии блокнота как доказательство. Если отметка в блокноте сделана, а фотографии нет, то должно быть пояснение причины. В противном случае администрация сайта может отменить (удалить) зачет.

4.7. Зачетом может служить обнаружение разоренного тайника при условии обязательного его восстановления. При невозможности восстановления Участник может оставить свой комментарий на сайте, не оформляя посещения (отчета).

4.8. Запрещается:

-   Закапывать тайник в землю.

-   Класть в тайник сторонние (оружие, наркотики и предметы для взрослых) предметы.

-   Ставить отметку в блокноте тайника, раньше даты опубликования его на сайте, кроме случаев закладки тайника во время итоговых встреч. 

5. Клады (кеш).    

Раздел, в котором одни Участники создают (прячут) клады при помощи  GPS-навигатора, металлоискателя и без, а другие их ищут. Клад шукачей – намеренно спрятанные в земле монеты (деньги) с блокнотом, владелец которых известен, и его можно найти на сайте www.shukach.com.

5.1. Типы кладов: «Простой клад», «Сложный клад».

5.1.1. Простой клад. GPS-координаты приведут Участника точно к месту закладки клада. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании.

5.1.2. Сложный клад. GPS-координаты закладки клада неизвестны, для их получения надо решить задачу, поставленную автором. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании. Координаты в заголовке страницы клада должны указывать в примерный район поиска. 

5.2. Атрибуты кеша: исторический, подводный, логический, экстремальный, пошаговый. Читать полный текст …

5.3. Атрибуты поиска: шифр, формула, Garmin Chirp, загадка, QR-код, видео, sms, телефонный звонок. Читать полный текст …

5.4. На странице клада автором должен быть выбран подходящий атрибут-особенность и размещена  фотография комплектности. Участник должен понимать, что он ищет, и какой вид имеет клад.

5.5. Участник, нашедший клад,  может взять только одну монету или осуществить равноценный обмен, или просто его пополнить.

5.6. После посещения клад должен быть помещен на прежнее место и хорошо замаскирован.

5.7. Для зачета нахождения клада Участник должен отметиться в блокноте, и на странице сайта разместить авторские или созданные в соавторстве фотографии блокнота как доказательство. Если отметка в блокноте сделана, а фотографии нет, то должно быть пояснение причины. В противном случае администрация сайта может отменить (удалить) зачет.

5.8. Зачетом может служить обнаружение разоренного клада при условии обязательного его восстановления. При невозможности восстановления Участник может оставить свой комментарий на сайте, не оформляя посещения (отчета).

5.9. Запрещается:

-   Класть в клад сторонние (оружие, наркотики и предметы для взрослых) предметы.

-   Ставить отметку в блокноте клада, раньше даты опубликования его на сайте, кроме случаев закладки клада во время итоговых встреч. 

6. Ларцы (кеш).    

Раздел, в котором одни Участники создают (прячут) ларцы, а другие их ищут при помощи GPS-навигатора. Ларец шукачей – емкость с блокнотом для хранения призов (сувениров).

6.1. Типы ларцов: «Простой ларец», «Сложный ларец».

6.1.1. Простой ларец. GPS-координаты приведут Участника точно к месту закладки ларца. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании.

6.1.2. Сложный ларец. GPS-координаты закладки ларца неизвестны, для их получения надо решить задачу, поставленную автором. Нет фотографий с прямыми подсказками (в виде стрелочки), указывающих на место закладки. Все поиски основываются на намеках автора, указанных в описании. Координаты в заголовке страницы ларца должны указывать в примерный район поиска. 

6.2. Атрибуты кеша: исторический, подводный, логический, экстремальный, пошаговый. Читать полный текст …

6.3. Атрибуты поиска: шифр, формула, Garmin Chirp, загадка, QR-код, видео, sms, телефонный звонок. Читать полный текст …

6.4. На странице ларца автором должен быть выбран подходящий атрибут-особенность, размещена  фотография или описание его комплектности. Участник должен понимать, что он ищет, и какой вид имеет ларец.

6.5. Участник, нашедший ларец,  может взять только один сувенир или осуществить равноценный обмен, или просто его пополнить.

6.6. После посещения ларец должен быть помещен на прежнее место и хорошо замаскирован.

6.7. Для зачета нахождения ларца Участник должен отметиться в блокноте, и на странице сайта разместить авторские или созданные в соавторстве фотографии блокнота как доказательство. Если отметка в блокноте сделана, а фотографии нет, то должно быть пояснение причины. В противном случае администрация сайта может отменить (удалить) зачет.

6.8. Зачетом может служить обнаружение разоренного ларца при условии обязательного его восстановления. При невозможности восстановления Участник может оставить свой комментарий на сайте, не оформляя посещения (отчета).

6.9. Запрещается:

-   Класть в ларец сторонние (оружие, наркотики и предметы для взрослых) предметы.

-   Ставить отметку в блокноте ларца, раньше даты опубликования его на сайте, кроме случаев закладки ларца во время итоговых встреч. 

 

7. Квесты.    Раздел, в котором одни Участники создают квесты, а другие их проходят. Квест ШУКАЧей – пошаговые поиски с выполнением заданий. Здесь можно будет познакомиться со всеми «квестовыми секретами».

7.1. Типы квестов: городской, технический, техногенный, фотоквест, природный.

7.1.1. Городской квест. Каждый шаг приведет Участника к придуманной загадке. Всего может быть до 10 шагов. Все городские квесты должны быть тематическими. Чтобы получить зачет, надо правильно выполнить все задания, поставленные автором квеста. Все ответы на вопросы и задания должны быть в цифрах. Есть фотографии и прямые подсказки. «Технические секреты» не применяются.

7.1.2. Технический квест. Квест, в котором задействованы различные технические устройства, зачастую в необычном применении. Каждый шаг приведет Участника к придуманному «техническому секрету». Всего может быть до 10 шагов. Чтобы получить зачет, надо правильно выполнить все задания, поставленные автором квеста. Все ответы на вопросы и задания должны быть в цифрах. Есть фотографии и прямые подсказки. «Технические секреты» должны быть во всех заданиях.

7.1.3. Техногенный квест. Поиск одного или нескольких кодов. Коды находятся в заброшенных или недостроенных зданиях и сооружениях. Всего может быть до 10 кодов. Допускаются коды трех уровней сложности, и при оформлении квеста они указываются в описании.

- Код первого уровня сложности – самый простой. Его сможет найти даже ребенок. Эти коды должны находиться на открытых и очень хорошо видных, легкодоступных участках объекта (стена, колонна, потолок, пол и т.д.).

- Для нахождения кода второго уровень сложности, возможно, придется наклониться, присесть, залезть на небольшое препятствие, подтянуться и куда-либо заглянуть. Его достаточно легко найти, но есть вероятность немного испачкать руки или одежду.

- Код третьего уровня сложности – самый сложный для поиска, он будет максимально скрыт от взора и спрятан как можно дальше в лабиринтах объекта. Для его поиска может придется подняться на большую высоту, спуститься на большую глубину, проползти несколько метров или залезть по развалинам стен или другим остаткам конструкции. Для поиска таких кодов необходимо будет иметь сменную одежду и надежную обувь. Посещение таких объектов в одиночку не рекомендуется.

 Все простые коды должны быть в цифрах и начинаться символами ШК(1) ХХХХХ, ШК(2) ХХХХХ, ШК(3)ХХХХХ и т.д. Все составные коды должны быть в цифрах и начинаться символами ШК[подсказка-загадка] ХХХХХ и т.д.

- ШК(1) или ШК – символы кода

- ХХХХХ– цифры кода

 Есть фотографии и подсказки автора. На странице квеста автором могут быть размещены фотографии символов кода.

 Для получения зачета надо отыскать все коды, спрятанные автором квеста.

7.1.4. Фотоквест. Квест, для прохождения которого необходим цифровой фотоаппарат. Фотоквесты должны быть тематическими. Максимальное количество заданий – 10, все ответы на них должны быть в фотографиях. Есть фотографии и прямые подсказки автора.

7.1.5. Природный квест. Каждый шаг приведет Участника к придуманной загадке. Всего может быть до 10 шагов. Все природные квесты должны быть тематическими. Чтобы получить зачет, надо правильно выполнить все задания, поставленные автором квеста. Все ответы на вопросы и задания должны быть в цифрах. Есть фотографии и прямые подсказки. «Технические секреты» не применяются.

7.2. В квесте должно цениться умение придумать что-то новое и оригинальное.

7.3. После посещения каждого шага квеста все технические устройства должны быть помещены на прежнее место.

7.4. Для получения зачета надо правильно выполнить все задания, поставленные автором. Квест считается пройденным и зачтенным после размещения письменного отчета с правильными ответами. Проверить ответы можно через специальную форму на странице квеста (нет проверки в фотоквесте), подставив в соответствующие поля только цифры.

7.5. Участник, который прошел квест, должен оценить его по шкале от -5 до +5 баллов на сайте. После выставления оценки сумма баллов отобразится на странице квеста. Если после десяти (10) посещений итоговая оценка станет отрицательной, то модератор удалит его с сайта.

7.6. В разделе «Квесты» запрещается:

-   Размещать в отчетах о посещении ответы на вопросы, поставленные автором квеста (вводимые в специальную форму).

8. Пересечения.      Раздел, в котором одни Участники создают точки пересечения, а другие их посещают. Точка пересечения  – точка земного шара, где пересекаются географические параллели и меридианы, широта и долгота которых выражается целым числом градусов или одинаковым числом минут с десятичными долями. Как правило, посещаются точки, находящиеся на суше, либо на замерзшей поверхности водоёмов (в зимнее время).

8.1. Типы пересечений: целые числа градусов, одинаковые числа минут.

8.1.1. Пересечения целых чисел градусов. GPS-координаты приведут Участника к месту пересечения и будут выглядеть таким образом: N 48° 00.000' E 35° 00.000'. Есть фотографии местности и фотография GPS-приемника, показывающего целые числа градусов.

8.1.2. Пересечения одинаковых чисел минут. GPS-координаты приведут Участника к месту пересечения и будут выглядеть, например, так: N 48° 33.333' E 35° 33.333'. Есть фотографии местности и фотография GPS-приемника, показывающего одинаковые числа минут с десятичными долями. Нулевые значения минут во всех разрядах недопустимы (см. п. 8.1.).

8.2. На странице точки пересечения автором должна быть размещена авторская или созданная в соавторстве фотография показания GPS-приемника и местности, окружающей точку.

8.3. Точка пересечения считается посещенной и зачтенной после размещения письменного отчета с авторскими или созданными в соавторстве фотографиями показаний GPS-приемника и местности, окружающей точку.

8.4. Администрация сайта может отменить зачет о взятии пересечения, если нет фотографий местности и показаний GPS-приемника с координатами пересечения.

9. Геодезические объекты    (В разработке)

9.1. Типы геодезических знаков: нивелирная марка, полигонометрический пункт, репер, триангуляционный пункт, деформационная марка, межевая марка.

9.1.1. Нивелирная марка. Пункт нивелирной сети, служащий для закрепления точки, высота которой над уровнем моря определена путём нивелирования. Марка представляет собой литой металлический диск диаметром от 8 до 10 сантиметров, вмонтированный в стену постоянного (обычно каменного) здания или моста. В центре диска расположено отверстие диаметром около 2 мм, которое и определяет положение марки. На марке отливается её номер, а также название организации, проведшей нивелирные работы. (см.пример)

9.1.2. Полигонометрический пункт. Геодезический пункт, координаты которого определены методом полигонометрии, а положение на местности обозначено металлическими столбами или бетонными монолитами. (см.пример)

9.1.3. Репер. Знак, закрепляющий точку земной поверхности, высота которой относительно исходной уровенной поверхности определена путём нивелирования. Реперы подразделяются на фундаментальные и рядовые. Фундаментальные реперы, представляющие собой железобетонные пилоны, закладывают в грунт через 50—80 км на всех нивелирных линиях 1-го класса, а также на наиболее ответственных линиях 2-го класса и близ важнейших морских водомерных установок. Рядовые реперы, закладываемые через 5—7 км на нивелирных линиях всех классов, подразделяются на грунтовые, устанавливаемые в земле, и стенные, закладываемые в стены капитальных сооружений. Фундаментальные и грунтовые реперы, размещённые на территории страны, образуют государственную нивелирную сеть. Реперы государственной нивелирной сети служат исходными (опорными) пунктами для определения высот промежуточных точек земной поверхности при топографических съёмках и разного рода изыскательских работах, а также используются в научных целях при изучении разности уровней морей. (см.пример)

9.1.4. Триангуляционный пункт. Пункт, положение которого на земной поверхности определено методом триангуляции. Точное положение ТП на местности фиксируется путём закладки в земле специальных сооружения — центра геодезического, и определяется координатами в выбранной системе геодезических координат. Горизонтальные координаты ТП вычисляются из триангуляции, а его высота над уровнем моря определяется методами тригонометрического или геометрического нивелирования. ТП, так же как и полигонометрические пункты, составляют опорную геодезическую сеть, используемую при топографической съёмке и различных геодезических измерениях на местности. (см.пример)

9.1.5. Деформационная марка. Марка, закрепленная на части конструкции соружения (фундамент, колонна, стена), с целью измерения осадки, крена или сдвига фундамента. (см.пример)

9.1.6. Межевая марка. Долговременный межевой знак, в виде металлической марки с крестообразной насечкой и надписью, закрепленной цементным раствором в основания различных сооружений, бордюры, столбы или скалы. Знак гарантирует постоянство местоположения на местности поворотных точек границы после проведения межевания. Надпись на межевых знаках включает следующую информацию: год закладки межевого знака и номер межевого знака в соответствии с землеустроительным делом по установлению на местности границ объекта землеустройства, либо межевым планом по установлению границ земельного участка. (см.пример)

10. Фотосайт (В разработке) Раздел, в котором Участники самостоятельно размещают свои произведения (фотографии). Каждое произведение можно обсудить (оставить комментарий) и оценить (поставить оценку).

10.1. Разместить свои произведения можно только через страницу точки, существующей на сайте. Произведения должны размещаться в соответствии с тематикой страницы точки сайта.

10.2. Произведения должны соответствовать техническим параметрам:

-   Формат файла JPG;

-   Максимальный размер 1Mb;

-   Минимальный размер 800x600px;

-   Фотографии должны быть правильно ориентированы и экспонированы;

-   Цифровой шум и аберрация должны быть сведены к минимуму;

-   Фотографии должны быть в фокусе;

-   Важно наличие сюжета, композиции.

10.3. Автор гарантирует, что произведения созданы его единоличным творческим трудом (без участия соавторов).

11. Видеосайт   (В разработке) Раздел, в котором Участники самостоятельно оформляют свои произведения (видео). Каждое произведение можно обсудить (оставить комментарий) и оценить.

11.1. Разместить свои произведения можно только через страницу точки, существующей на сайте. Произведения должны размещаться в соответствии с тематикой страницы точки сайта. Файл видео не загружается на сайт, оформляется только прямая ссылка на файл видео, размещенный на другом ресурсе.

11.2. Произведения должны соответствовать техническим параметрам.

-   Важно наличие сюжета, композиции.

11.3. Автор гарантирует, что произведения созданы его единоличным творческим трудом (без участия соавторов).

12. Путешествия.    Раздел, в котором Участники организовывают и совершают путешествия, а потом пишут о своих впечатлениях.

12.1. Типы путешествий: походы, экспедиции, экскурсии.

12.1.1. Походы. Поход – это организованное путешествие определенным способом по определенному маршруту с туристической целью. Организатор похода четко знает маршрут и выкладывает на сайт фотографии и подробное описание похода. В нем должно быть указано время и место сбора Участников, протяженность маршрута, предполагаемое время в пути, необходимое специальное снаряжение, другие существенные условия и приблизительная стоимость похода для одного участника. Желающие присоединиться оставляют заявки через специальную форму на странице похода или связываются с организатором другими способами.

 Походы могут быть пешими, водными, лыжными, велосипедными, мотоциклетными и т.д.

 Путешествие считается совершенным и зачтенным после размещения на сайте письменного отчета с авторскими или созданными в соавторстве фотографиями. После добавления письменного отчета с фотографиями Участник получит зачет, который автоматически отобразится в его профиле. В отчете можно поделиться своими впечатлениями. Для составления отчета можно использовать автоматические сокращения (атрибуты). Администрация сайта может отменить зачет, если нет фотографий или письменного отчета.

12.2.2. Экспедиции. Экспедиция – это поход или поездка группы Участников для выполнения какой-либо специальной поисковой или исследовательской задачи. Организатору и Участникам экспедиции не полностью известно, что будет найдено. Целью экспедиции является поиск каких-либо объектов путем изучения карт, осмотра местности, опроса местного населения и т.д. В описании должно быть указано: цель экспедиции, описание объектов поиска; время и место сбора Участников, маршрут следования, предполагаемое время в пути; необходимое специальное снаряжение, другие существенные условия и приблизительная стоимость похода для одного участника. Желающие присоединиться оставляют заявки через специальную форму на странице экспедиции или связываются с организатором другими способами.

12.2.3. Экскурсии. Экскурсия – это организованное совместное посещение достопримечательностей, музея, заповедника или любого другого интересного места. Организатор экскурсии четко знает местонахождение объектов экскурсии, маршрут, обладает подробной информацией об объекте экскурсии и во время проведения экскурсии может занимательно рассказать ее всем Участникам. В описании должно быть указано время и место сбора Участников, маршрут и продолжительность экскурсии, необходимое специальное снаряжение и приблизительная стоимость для одного Участника. Описание может быть дополнено фотографиями. Желающие присоединиться оставляют заявки через специальную форму на странице экскурсии или связываются с организатором другими способами.

13. Встречи.      Раздел, в котором Участники организовывают встречи Участников проекта. На встречах знакомятся, обмениваются опытом и впечатлениями; обсуждают планы на будущее или подводят итоги игрового сезона.

13.1. Типы встреч: итоговая, региональная.

13.1.1. Итоговая встреча. Встреча Участников проекта. Проводится только один раз в год. Цель – награждение Участников по итогам года. Организовывает ее только администрация.  

13.1.2. Региональная встреча. Встреча Участников проекта. Проходит в регионах. Организовать и оформить на сайте может любой Участник проекта. Организатор назначает место встречи, которое ему хорошо известно, и выкладывает на сайт его подробное описание с фотографиями. Он должен указать время начала, продолжительность и приблизительную стоимость встречи для одного участника. Желающие присоединиться оставляют заявки через специальную форму на странице встречи или связываются с организатором другими способами.

13.2. Встреча считается посещенной после размещения письменного отчета с фотографиями на странице встречи. После добавления письменного отчета с авторскими или созданными в соавторстве фотографиями Участник получает зачет, который автоматически отобразится в его профиле. Для составления письменного отчета можно использовать автоматические сокращения (атрибуты). Участник, разместивший на сайте отчет о встрече, может поделиться своими впечатлениями. Администрация сайта может отменить зачет при отсутствии фотографий или письменного отчета.

14. События.    Раздел, в котором Участники информируют других Участников о событиях, проходящих в рамках проекта, так и вне проекта. Участники могут организовывать и посещать эти события, оставлять свои отчеты и делиться впечатлениями.

14.1. Типы событий: общественное, спортивное, культурное.

14.1.1. Общественные события. (В разработке)

14.1.2. Спортивные события. (В разработке)

14.1.3. Культурные события (мероприятия). (В разработке)

14.2. Событие считается посещенным после размещения письменного отчета с фотографиями на странице события. После добавления письменного отчета с авторскими или созданными в соавторстве фотографиями Участник получает зачет, который автоматически отображается в его профиле. Для составления письменного отчета можно использовать автоматические сокращения (атрибуты). Участник, разместивший на сайте отчет о событии, может поделиться своими впечатлениями. Администрация сайта может отменить зачет при отсутствии фотографий или письменного отчета.

14.3. Событие считается зачтенным автору в статистику, после размещения письменного отчета с фотографиями на странице события  другим Участником.

15. Новости. Раздел, в котором Участники могут размещать новость о произошедшем интересном событии, связанном с проектом «ШУКАЧ» и/или его участниками.

15.1. Статьи раздела «Новости» проверяются модератором на соответствие данным Правилам. При несоответствии правилам статья будет отправлена автору на доработку или удалена.

16. Открытки коллекционные. (В разработке)

17. Дипломы. Дипломы - это награды участникам проекта. Дипломами отмечаются достижения и заслуги участников за определенный игровой сезон или за всю историю проекта "Шукач". Дипломы изготавливаются типографским способом, они вручаются на итоговой встрече. Электронный вариант размещается в личном кабинете участника.

Ежегодные дипломы:

Десятка лучших шукачей

получают участники, которые входят в первую десятку общего рейтинга за все годы;

Самый активный шукач

получают участники, которые входят в первую десятку общего рейтинга за год;

Самый активный фотошукач

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и посещению объектов в разделе «достопримечательности»;

Самый удачливый кладоискатель

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и нахождению кладов;

Самый таинственный шукач

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и нахождению тайников;

Самый активный любитель ларцов

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и нахождению ларцов;

Самый загадочный шукач

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и прохождению квестов;

Самый удачливый снайпер

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по нахождению и посещению пересечений;

Самый активный корреспондент

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по созданию и посещению событий;

Самый активный путешественник

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по организации и посещению путешествий;

Самый активный охотник за геодезическими знаками

получают участники, которые входят в первую тройку рейтинга за год по оформлению на сайте геодезических знаков;

За большой вклад в развитие проекта "Шукач"

получают участники, которые внесли большой вклад в проект "Шукач" в игровом сезоне (количество дипломов определяется руководителем проекта).

18. Техпомощь.  Раздел, в котором Участники могут размещать полезные статьи, помогающие начинающим Участникам сориентироваться в возможностях проекта «Шукач», а также прочей полезной информации, связанной с туризмом и активным образом жизни.

18.1. Статьи раздела «Техпомощь» проверяются модератором на соответствие данным Правилам. В случае несоответствия правилам статья будет отправлена автору на доработку или удалена.

19. Блоги. Тематический раздел, в котором Участники могут вести свой личный блог, в котором автор пишет о тех событиях которые происходят в его жизни, связанные с проектом «ШУКАЧ» и/или его участниками.

19.1. Статьи раздела «Блоги» проверяются модератором на соответствие данным Правилам. При несоответствии правилам статья будет отправлена автору на доработку или удалена.

Powrót do góry